Dôkladný a profesionálny postup likvidácie azbestu je nevyhnutný na minimalizáciu rizika chorôb spôsobených inhaláciou azbestových mikrovlákien a ochranu životného prostredia. Spolupráca so skúsenými odborníkmi a dodržiavanie bezpečnostných noriem je kľúčom k úspešnej likvidácii azbestu a zabezpečeniu bezpečného domáceho či pracovného prostredia.

Ak máte záujem o likvidáciu azbestu, alebo sa chcete poradiť ohľadom postupu, neváhajte sa na nás obrátiť.

Kontaktujte nás
Likvidácia azbestu

Potrebujete pomoc s odstránením a likvidáciou azbestu? Sme tu pre vás!

Kontaktujte nás

Identifikácia azbestu: Ako rozpoznať azbest?

Azbestové materiály sa v minulosti používali v stavebníctve a v ďalších odvetviach, a preto je nevyhnutné vedieť identifikovať prítomnosť azbestu predtým, než sa začne akýkoľvek pracovný proces. Tu je niekoľko krokov a metód, ktoré sa používajú pri identifikácii azbestu:

  1. Vizuálna inšpekcia: Pri vizuálnej inšpekcii sa skúma konštrukcia a materiál, kde sa predpokladá prítomnosť azbestu. Azbestové materiály môžu zahŕňať azbestocementové dosky a strešné krytiny, azbestocementové trubky, azbestový tmel, azbestovú izoláciu a iné. Špecialista vizuálne skúma tieto materiály a hľadá typické znaky azbestu, ako sú vláknité štruktúry, biela farba a charakteristické textúry.
  2. Odber vzoriek: Ak je nedostatočná vizuálna inšpekcia na potvrdenie prítomnosti azbestu, môže sa vykonať odber vzoriek. Špecialista odoberie malú časť materiálu, ktorá sa potom analyzuje v laboratóriu. Používajú sa rôzne metódy vrátane mikroskopie, röntgenovej difrakcie a iných techník na identifikáciu azbestových vlákien v materiáli.
  3. Profesionálna analýza: Profesionálna analýza vzoriek sa vykonáva v akreditovaných laboratóriách, ktoré majú skúsenosti s identifikáciou azbestu. Tieto laboratóriá používajú špeciálne metódy a vybavenie na presnú identifikáciu azbestových vlákien a ich koncentrácie v materiáli.
  4. Použitie detekčných zariadení: V niektorých prípadoch sa môžu použiť aj detekčné zariadenia, ktoré sú citlivé na azbestové vlákna. Tieto zariadenia môžu pomôcť lokalizovať miesta s vysokou koncentráciou azbestu, najmä v prípade, že je prítomný vo vzduchu.

Likvidácia azbestu: Postup a bezpečnostné opatrenia

Odstraňovanie azbestu vyžaduje presný postup a dodržiavanie prísnych bezpečnostných opatrení. Naši odborníci vám poskytnú všetky potrebné informácie o zákonných požiadavkách, povinnostiach pri likvidácii azbestu a implementácii bezpečnostných opatrení na ochranu vášho zdravia, zdravia vašich pracovníkov a tiež verejnosti. Dôležitou súčasťou je aj správne zhromažďovanie a manipulácia s azbestovým odpadom.

   – Prvým krokom pri odstraňovaní konkrétneho azbestového nebezpečenstva je dôkladné plánovanie a príprava. To zahŕňa vyhodnotenie rozsahu práce, stanovenie potrebných zdrojov, materiálov a vybavenia. Následne je z hľadiska legislatívnych povinností nutné požiadať o súhlasné stanovisko príslušný Regionálny úrad verejného zdravotníctva a Okresný úrad odbor ochrany ŽP o súhlasné stanovisko na začatie prác.

   – Príprava miesta zahŕňa uzatvorenie a zabezpečenie pracovnej oblasti vytvorením tzv. kontrolného pásma, ako aj odstránenie všetkých zbytočných vecí a predmetov z okolia. Je dôležité mať jasný a presný plán postupu odstraňovania azbestu.

– Odstraňovanie azbestu vyžaduje prísne dodržiavanie bezpečnostných opatrení. To zahŕňa používanie osobnej ochrannej výbavy (respirátory, ochranné obleky, rukavice, okuliare atď.).

   – Pracovníci musia byť zdravotne spôsobilí, odborne vyškolení a informovaní o bezpečnostných postupoch a pravidlách týkajúcich sa manipulácie s azbestom. Zabezpečenie bezpečného pracovného prostredia je kľúčové pre minimalizáciu rizika azbestového znečistenia.

   – Samotné odstraňovanie azbestu musí byť vykonávané s maximálnou opatrnosťou a presnosťou. Existujú rôzne techniky a metódy na odstraňovanie azbestu v závislosti od typu materiálu a konštrukcie.

   – Pracovníci musia dodržiavať postupy na minimalizáciu uvoľňovania azbestových vlákien do vzduchu. To zahŕňa prvotnú fixáciu azbestových vlákien formou postreku špeciálnymi prípravkami, použitie hermetických obalov, zabezpečenie správneho odkrytia a demontáže azbestových materiálov a ďalšie techniky.

   – Pri odstraňovaní azbestu je dôležité v prípade nutnosti monitorovať vzduch a povrchy na prítomnosť azbestových vlákien a vykonávať testy, aby sa zabezpečilo, že sa odstránilo všetko azbestové znečistenie.

– Po odstránení azbestu je nevyhnutné správne nakladať s azbestovým odpadom. Tento odpad by mal byť zhromaždený, zabalený a označený v súlade s príslušnými predpismi a smernicami.

   – Správne nakladanie s azbestovým odpadom zahŕňa jeho prepravu na autorizované skládky alebo iné miesta určené pre jeho spracovanie, alebo likvidáciu.

CENA LIKVIDÁCIE AZBESTU

Cena likvidácie azbestu záleží od množstva faktorov a naceňujeme ju na mieru pre každého zákazníka na základe jeho požiadaviek. Kontaktujte nás a získajte nezáväznú cenovú kalkuláciu. 

Kontaktujte nás

Európska legislatíva a azbest

Používanie azbestu je u nás v súčasnej dobe zakázané. Azbestové materiály a nástreky sa považujú za nebezpečný odpad. Prvé celosvetové dôkazy o nebezpečenstve azbestu boli uverejnené už v roku 1955, teda dávno pred jeho najväčším priemyselným rozmachom.

EÚ vydala v rokoch 1983 až 1999 niekoľko smerníc, ktorými sa postupne obmedzovalo uvádzanie na trh a používanie výrobkov s obsahom azbestu.

V roku 1999 Európska komisia rozhodla o všeobecnom zákaze použitia všetkých druhov azbestu. Európska smernica obsahuje zákaz výroby, uvádzania na trh a používania azbestových vlákien a výrobkov obsahujúcich azbestové vlákna. Všetky typy azbestu sú zaradené do 1. skupiny dokázaných karcinogénov a musia byť označené výrokom „Môžu spôsobiť rakovinu“.

 Výroba, uvádzanie na trh a používanie týchto vlákien a výrobkov obsahujúcich takéto vlákna, ktoré do nich boli zámerne pridané, sa zakazujú. Používanie výrobkov obsahujúcich azbestové vlákna, ktoré už boli nainštalované a/alebo v prevádzke, je povolené aj naďalej, až kým nebudú zneškodnené, príp. sa neskončí ich životnosť. Členské štáty však môžu z dôvodu ochrany zdravia ľudí zakázať, obmedziť alebo určiť osobitné podmienky používania týchto výrobkov aj predtým, kým budú zneškodnené, alebo sa skončí ich životnosť.