Označenie nebezpečného odpadu

Ako zlikvidovať nebezpečný odpad?

Existuje niekoľko bezpečných spôsobov, ako zlikvidovať nebezpečný odpad. To môže zahŕňať spaľovanie, fyzikálno-chemickú úpravu, recykláciu alebo iné bezpečné metódy zneškodňovania.

Je nevyhnutné dodržiavať miestne a medzinárodné predpisy týkajúce sa likvidácie nebezpečného odpadu a spolupracovať so špecializovanými spoločnosťami, ktoré sa zaoberajú jeho správnym zneškodňovaním. Radi vám v tomto smere pomôžeme.

Potrebujete pomoc s likvidáciou nebezpečného odpadu?

Kontaktujte nás

Čo je nebezpečný odpad?

Nebezpečný odpad je odpad, ktorý obsahuje látky alebo zmesi, ktoré vykazujú aspoň jednu vlastnosť, ktorá môže mať škodlivý vplyv na životné prostredie alebo ľudské zdravie.

Vyskytuje sa takmer pri každej ľudskej činnosti v súkromnej i hospodárskej sfére. Môže pochádzať z priemyslu, domácností, zdravotníctva a iných zdrojov. Medzi príklady nebezpečného odpadu patria chemikálie, rôzne toxické látky, oleje, farby, batérie, elektronický odpad a iné. Manipulácia s nimi, skladovanie a ich preprava podliehajú osobitnému režimu.

Nasledujúca tabuľka vyjadruje jednotlivé vlastnosti, ktoré charakterizujú nebezpečný odpad:

Odpad, z ktorého sa môže na základe chemickej reakcie uvoľňovať plyn pri takej teplote, tlaku a rýchlosti, že dôjde k poškodeniu okolitého prostredia. Patrí sem pyrotechnický odpad, výbušný organický odpad s obsahom peroxidov a výbušný samovoľne reagujúci odpad.

Odpad, ktorý vo všeobecnosti môže uvoľňovaním kyslíka spôsobiť alebo podporovať horenie iného materiálu.

Horľavý kvapalný odpad: kvapalný odpad, ktorý má teplotu vzplanutia nižšiu ako 60 °C, alebo odpadový plynový olej, motorová nafta a ľahké vykurovacie oleje s teplotou vzplanutia > 55 °C a 75 °C,

Horľavý samozápalný kvapalný a tuhý odpad: tuhý alebo kvapalný odpad, ktorý sa dokáže vznietiť aj v malých množstvách v priebehu piatich minút po kontakte so vzduchom,

Horľavý tuhý odpad: tuhý odpad, ktorý je ľahko zápalný, alebo ktorý môže spôsobiť alebo podporiť horenie trením,

Horľavý plynný odpad: plynný odpad, ktorý je na vzduchu horľavý pri 20 °C a štandardnom tlaku 101,3 kPa,

Odpad reagujúci pri styku s vodou: odpad, ktorý pri styku s vodou uvoľňuje horľavé plyny v nebezpečných množstvách,

Iný horľavý odpad: horľavé aerosóly, horľavý samovoľne sa zahrievajúci odpad, horľavé organické peroxidy a samovoľne reagujúci horľavý odpad.

Odpad, ktorý môže pri aplikácii spôsobiť podráždenie kože alebo poškodenie očí.

Odpad, ktorý môže spôsobiť toxicitu špecifického cieľového orgánu buď na základe jednorazovej alebo opakovanej expozície, alebo odpad, ktorý má po aspirácii akútne toxické účinky.

Odpad, ktorý môže mať akútne toxické účinky po orálnom podaní alebo dermálnej aplikácii, alebo po inhalačnej expozícii.

Odpad, ktorý spôsobuje rakovinu alebo zvyšuje jej incidenciu.

Odpad, ktorý môže pri aplikácii spôsobiť poleptanie kože.

Odpad, ktorý obsahuje životaschopné mikroorganizmy alebo toxíny nimi produkované, o ktorých je známe, alebo o ktorých existuje dôvodné podozrenie, že ľuďom alebo iným živým organizmom spôsobujú choroby.

Odpad, ktorý má nepriaznivé účinky na pohlavné funkcie a plodnosť u dospelých mužov a žien a spôsobuje aj vývojovú toxicitu u potomstva.

Odpad, ktorý môže spôsobiť mutáciu, teda trvalú zmenu množstva alebo štruktúry genetického materiálu v bunke.

Odpad, z ktorého sa pri styku s vodou alebo kyselinou uvoľňujú akútne toxické plyny (akútna toxicita 1, 2 alebo 3)

Odpad, ktorý obsahuje jednu alebo viacero látok, o ktorých je známe, že majú senzibilizačné účinky na kožu alebo dýchacie orgány.

Odpad, ktorý predstavuje, alebo môže predstavovať, okamžité alebo oneskorené riziká pre jednu, alebo viacero zložiek životného prostredia.

Odpad, ktorý môže vykazovať nebezpečnú vlastnosť uvedenú v predchádzajúcom texte, ktorú pôvodný odpad nevykazoval.

Správne nakladanie s nebezpečným odpadom

Správne a ekologické nakladanie s nebezpečným odpadom je dôležitým krokom v ochrane životného prostredia a zdravia ľudí. Zásady správneho nakladania s nebezpečným odpadom: