Nebezpečné odpady

Vyskytujú sa takmer pri každej ľudskej činnosti v súkromnej i hospodárskej sfére

Vykazujú aspoň jednu vlastnosť, ktorá je nebezpečná pre zdravie ľudí, alebo pre niektorú zložku životného prostredia, prípadne pre oboch.

Manipulácia s nimi, skladovanie a ich preprava podlieha osobitnému režimu.

Nasledujúca tabuľka vyjadruje jednotlivé vlastnosti, ktoré charakterizujú nebezpečný odpad

Vlastnosť Popis
Výbušný odpad, z ktorého sa môže na základe chemickej reakcie uvoľňovať plyn pri takej teplote, tlaku a rýchlosti, že dôjde k poškodeniu okolitého prostredia. Patrí sem pyrotechnický odpad, výbušný organický odpad s obsahom peroxidov a výbušný samovoľne reagujúci odpad
Oxidujúci odpad, ktorý vo všeobecnosti môže uvoľňovaním kyslíka spôsobiť alebo podporovať horenie iného materiálu
Horľavý –      horľavý kvapalný odpad: kvapalný odpad, ktorý má teplotu vzplanutia nižšiu ako 60 °C, alebo odpadový plynový olej, motorová nafta a ľahké vykurovacie oleje s teplotou vzplanutia > 55 °C a ? 75 °C,

–      horľavý samozápalný kvapalný a tuhý odpad: tuhý alebo kvapalný odpad, ktorý sa aj v malých množstvách dokáže vznietiť v priebehu piatich minút po kontakte so vzduchom,

–      horľavý tuhý odpad: tuhý odpad, ktorý je ľahko zápalný alebo ktorý môže spôsobiť alebo podporiť horenie trením,

–      horľavý plynný odpad: plynný odpad, ktorý je na vzduchu horľavý pri 20 °C a štandardnom tlaku 101,3 kPa,

–      odpad reagujúci pri styku s vodou: odpad, ktorý pri styku s vodou uvoľňuje horľavé plyny v nebezpečných množstvách,

–      iný horľavý odpad: horľavé aerosóly, horľavý samovoľne sa zahrievajúci odpad, horľavé organické peroxidy a samovoľne reagujúci horľavý odpad.

Dráždivý – spôsobujúci podráždenie kože a poškodenie oka odpad, ktorý pri aplikácii môže spôsobiť podráždenie kože alebo poškodenie očí
Toxický pre špecifický cieľový orgán (STOT)/aspiračne toxický odpad, ktorý môže spôsobiť toxicitu špecifického cieľového orgánu buď na základe jednorazovej alebo opakovanej expozície, alebo odpad, ktorý má po aspirácii akútne toxické účinky
Akútna toxicita odpad, ktorý môže mať akútne toxické účinky po orálnom podaní alebo dermálnej aplikácii, alebo po inhalačnej expozícii
Karcinogénny odpad, ktorý spôsobuje rakovinu alebo zvyšuje jej incidenciu
Leptavý odpad, ktorý pri aplikácii môže spôsobiť poleptanie kože
Infekčný odpad, ktorý obsahuje životaschopné mikroorganizmy alebo toxíny nimi produkované, o ktorých je známe alebo o ktorých existuje dôvodné podozrenie, že ľuďom alebo iným živým organizmom spôsobujú choroby
Toxický pre reprodukciu odpad, ktorý má nepriaznivé účinky na pohlavné funkcie a plodnosť u dospelých mužov a žien a spôsobuje aj vývojovú toxicitu u potomstva
Mutagénny odpad, ktorý môže spôsobiť mutáciu, teda trvalú zmenu množstva alebo štruktúry genetického materiálu v bunke
Uvoľňujúci akútne toxické plyny odpad, z ktorého sa pri styku s vodou alebo kyselinou uvoľňujú akútne toxické plyny (akútna toxicita 1, 2 alebo 3)
Senzibilizujúci odpad, ktorý obsahuje jednu alebo viacero látok, o ktorých je známe, že majú senzibilizačné účinky na kožu alebo dýchacie orgány
Ekotoxický odpad, ktorý predstavuje alebo môže predstavovať okamžité alebo oneskorené riziká pre jednu alebo viacero zložiek životného prostredia
Odpad, ktorý môže vykazovať nebezpečnú vlastnosť uvedenú v predchádzajúcom texte, ktorú pôvodný odpad nevykazoval.