ČO JE AZBEST

Azbest je pomenovanie pre skupinu minerálov vyskytujúcich sa v zemskej kôre. 93% svetovej ťažby azbestu predstavuje minerál s názvom chrizotyl (biely azbest)

Azbesty vytvárajú dlhé tenké vláknité štruktúry, ktoré sa štiepajú po dĺžke. Oceňovaná je najmä ich vysoká teplota tavenia okolo 1 100 °C – 1 500 °C. Pre svoju odolnosť voči korózii, tepelná a zvuková izolácia, odolnosť voči pôsobeniu kyselín a zásad, ohybnosť, pevnosť v ťahu našiel azbest uplatnenie v mnohých priemyselných odvetviach. Na Slovensku sa ťažil od roku 1870. V rokoch vrcholnej spotreby azbestu sa ho iba v stavebníctve použilo 5 mil. ton ročne. Jeho dlhoročné využívanie predstavuje dnes milióny ton potenciálne veľmi nebezpečného materiálu

Azbest sa používal: – na výrobu eternitu, potrubia, – v chemickom a potravinárskom priemysle ako filtračné plátno – Pre svoju tepelnú odolnosť sa používal na výrobu tkanín určených do horľavého prostredia. Vlákna sa splietajú a vznikajú ohňovzdorné látky a dosky. – ako nehorľavá vláknitá prísada sa používal do cementov, – ako nehorľavá nástreková hmota, požiarna izolácia a pod. – v automobilovom priemysle sa z azbestu vyrábali brzdové obloženia a obloženia spojky, – v textilnom ohňovzdorné textílie – tepelnoizolačné materiály, napr. tepelnoizolačné dosky používané na oplášťovanie a nátery – v ohňovzdorných textilných materiáloch, papieri a kartónoch – elektroizolačných materiáloch – v osobných ochranných pracovných prostriedkoch Jeho typickou vlastnosťou je : – nehorľavosť čiastočne žiaruvzdornosť, odolnosť voči veľmi vysokým teplotám- Azbest je pevný a ohybný, dajú sa z neho tkať tkaniny.

Je tiež zlým tepelným vodičom. – Je odolný voči kyselinám a zásadám. – Nemá charakteristický zápach ani chuť. – Jeho vlákna sa dobre viažu s cementom.

NEBEZPEČENSTO AZBESTU

Šírenie azbestových vlákien vo voľnom priestore môže byť zapríčinené najčastejšie degradáciou materiálu, prípadne nevhodnou manipuláciou s výrobkami s obsahom azbestových vlákien. Degradáciou materiálu je myslené napr. pôsobenie prirodzených vonkajších podmienok na výrobok (vietor, sneh, dážď, nánosy opadaných nečistôt). U nevhodnej manipulácie sa jedná predovšetkým o nešetrné zaobchádzanie prevažne pri stavebných, demolačných či upratovacích prácach alebo pri následnom ukladaní odpadu, kedy môže dochádzať k lámaniu výrobkov na menšie kusy či dokonca drvenie.

Azbest je pre ľudský organizmus vysoko škodlivý, jeho vlákna majú tendenciu sa štiepiť po dĺžke. Jeho nebezpečnosť spočíva v malých rozmeroch jeho vlákien. Pri mechanickom poškodení sa ihličky azbestu dostávajú do vzduchu, kde sú schopné vznášať sa. Pokiaľ sa azbestové vlákna dostanú do ovzdušia, stávajú sa polietavými (v prípade nepriaznivých podmienok až na niekoľko kilometrov), a nechránený človek je ich prirodzeným príjemcom. Vdýchnutím sa dostávajú do pľúc, kde sa zabodnú do pľúcnych mechúrikov (ostré ihlice), dráždia ich a postupom času okolo nich môže vzniknúť rakovina (mezotelióm). Ide o silne karcinogénnu látku. Je potrebné spresniť, že negatívne účinky na zdravie nespočívajú v chemickom pôsobeniu azbestu, ale v mechanickom dráždení citlivých vnútorných tkanív. Najrizikovejšie pre ľudský organizmus sú azbestové vlákna dlhá 5 až 8 mikrometrov (µm) s hrúbkou menej ako 3 aţ 1,5 mikrometrov (µm).

Ochorenie sa objavuje veľmi pomaly a to v priebehu rokov. Spočiatku človek nemá prejavy žiadne, neskôr sa môže objaviť dráždivý suchý kašeľ a postupne sa zhoršujúca dušnosť. Dušnosť je spôsobená zníženou schopnosťou zväzivovatených pľúc vymieňať s krvou krvné plyny – tkanivo začne trpieť nedostatkom kyslíka. Človek sa najprv zadýcha pri väčšej námahe, neskôr už pri bežných denných úkonoch. V najzávažnejších prípadoch môže byť človek dušný aj v kľude. Dráždená môže byť aj pohrudnica, čím sú spôsobené bolesti tzv. pleurálneho charakteru. Jedná sa o nepríjemné bolesti na hrudi, ktoré súvisia s dýchaním – pri nádychu sa objavujú, pri výdychu miznú. Komplikácie Prvou významnou komplikáciou väzivovatenia pľúc je poškodenie srdca t.j. – zväzovatené časti pľúc zle vymieňajú kyslík s krvnými cievami. Krvné cievy automaticky reagujú zúžením. Zúžených ciev začne byť veľa a to sťaží prietok krvi pľúcnym riečišťom. Pravá srdcová komora (ktorá pumpuje krv do pľúc) musí pumpovať proti čím ďalej väčšiemu odporu a to ju začne preťažovať. Začne vznikať pravostranné srdcové zlyhávanie

AZBEST A EURÓPSKA LEGISLATÍVA

Používanie azbestu je u nás v súčasnej dobe zakázané. Azbestové materiály a nástreky sa považujú za nebezpečný odpad. Prvé celosvetové dôkazy o nebezpečenstve azbestu boli uverejnené už v roku 1955, teda dávno pred jeho najväčším priemyselným rozmachom.

EÚ vydala v rokoch 1983 až 1999 niekoľko smerníc, ktorými sa postupne obmedzovalo uvádzanie na trh a používanie výrobkov s obsahom azbestu.

V roku 1999 Európska komisia rozhodla o všeobecnom zákaze použitia všetkých druhov azbestu. Európska smernica obsahuje zákaz výroby, uvádzania na trh a používania azbestových vlákien a výrobkov obsahujúcich azbestové vlákna. Všetky typy azbestu sú zaradené do 1. skupiny dokázaných karcinogénov a musia byť označené výrokom „Môžu spôsobiť rakovinu“

Výroba, uvádzanie na trh a používanie týchto vlákien a výrobkov obsahujúcich takéto vlákna, ktoré do nich boli zámerne pridané, sa zakazujú. Používanie výrobkov obsahujúcich azbestové vlákna, ktoré už boli nainštalované a/alebo v prevádzke, je povolené aj naďalej, až kým nebudú zneškodnené, príp. sa neskončí ich životnosť. Členské štáty však môžu z dôvodov ochrany zdravia ľudí zakázať, obmedziť alebo určiť osobitné podmienky používania týchto výrobkov aj pred tým, kým budú zneškodnené alebo sa skončí ich životnosť

Detail azbestového vlákna