Poradenstvo v odpadovom hospodárstve
 • Vypracujeme analýzu a vyhodnotíme aktuálny stav odpadového hospodárstva vo vašej spoločnosti

 • Navrhneme finančne prijateľný spôsob nakladania s odpadmi s dôrazom na ochranu životného prostredia a zdravia

 • Oboznámime vás s príslušnou legislatívou v odpadovom hospodárstve a v prípade záujmu vybavíme všetko potrebné vo vzťahu k príslušným štátnym orgánom

 • Zabezpečíme nádoby, kontajnery a kompletné technické vybavenie priestorov pre uskladnenie odpadov

Odvoz a likvidácia odpadov – prevažne nebezpečných vznikajúcich pri činnosti podnikateľských subjektov
 • Odber, nakládku a prepravu odpadov zabezpečíme našimi skúsenými zamestnancami za dodržania všetkých zákonných a zmluvných podmienok

 • V prípade potreby odpady odčerpáme do vlastných prepravných nádob

 • Odpady vážime priamo u zákazníka použitím mobilnej váhy, ak to charakter odpadov umožňuje

 • Prepravu tekutých odpadov a nebezpečných tekutých odpadov vo väčšom množstve realizujeme cisternovým vozidlom

Likvidácia starých záťaží a neznámych látok
 • Na základe našich dlhoročných odborných skúseností hľadáme optimálne riešenie na odstránenie starej environmentálnej záťaže akou sú napríklad neznáme chemikálie, staré pesticídy, nepoužiteľné priemyselné chemikálie a pod.

 • Ak to to bude možné, starej záťaže vás zbavíme finančne prijateľným spôsobom s dôrazom na BOZP, PO a ochranu ŽP

Čistenie odlučovačov ropných látok (ORL)
 • Vykonáme obhliadky ORL osadeného v areáli vašej spoločnosti

 • Podľa konštrukčného typu ORL navrhneme najvhodnejší spôsob čistenia a vypracujeme cenovú kalkuláciu

 • Zabezpečíme čistenie ORL, vypracujeme správu z čistenia a všetky potrebné sprievodné doklady

Likvidácia azbestových nebezpečenstiev v exteriéroch
 • Vykonáme obhliadky azbestového nebezpečenstva – azbestovej strešnej krytiny, azbestocementového opláštenia budovy a pod.

 • Vypracujeme technologický postup likvidácie azbestu vo vzťahu k príslušnému Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva

 • Zabezpečíme demontáž, stabilizáciu a likvidáciu azbestového nebezpečenstva za dodržania prísnych noriem stanovených legislatívou SR