Spoločnosť ALMI-EKO, s.r.o. dňa 7.8.2019 podala Okresnému úradu Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie ako vecne a miestne príslušnému orgánu štátnej správy na posudzovanie vplyvov na  životné prostredie zámer pre zisťovacie konanie „Zariadenie na zber a skladovanie nebezpečných a kovových odpadov – Nové Mesto nad Váhom“.

Cieľom zámeru je vytvorenie nového priestoru v lokalite NMnV pre zber, dočasné – krátkodobé zhromaždenie a dotriedenie odpadov. Odpady budú následne expedované za účelom ich zhodnotenia alebo zneškodnenia v zariadeniach na to určených s platnými povoleniami od príslušných orgánov štátnej správy. Pôvodcami odpadov sú právnické osoby z NMnV a okolitých lokalít (priemyselní zákazníci, poľnohospodárske podniky, autoservisy…).

Podnikateľským subjektom z lokality okresu NMnV a okolia, ktorým vznikajú pri predmete ich činnosti nebezpečné, kovové a ostatné odpady Zariadenie na zber a skladovanie predmetných látok zjednoduší ich odovzdanie a bude finančne menej náročné.