• Odvoz a likvidácia odpadov – prevažne nebezpečných vznikajúcich pri činnosti podnikateľských subjektov
  • Analytika (v prípade potreby komplexná chemická analýza) odpadov a ich kategorizácia v zmysle príslušných legislatívnych požiadaviek
  • Poskytnutie vhodných nádob a vybavenia pre skladovanie nebezpečných odpadov
  • Likvidácia starých záťaží a neznámych látok
  • Čistenie odlučovačov ropných látok a lapačov tukov
  • Likvidácia azbestocementových nebezpečenstiev v exteriéroch (zahŕňa stabilizáciu, odvoz a likvidáciu)
  • Legislatívne služby a poradenstvo

ciary